Sześć wieków Rzeszowa

„Sześć wieków Rzeszowa” to tytuł wystawy, którą obejrzeć można w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. W czterech salach wystawowych prezentowana jest ekspozycja przybliżająca historię miasta i regionu, najważniejsze wydarzenia w jego historii oraz sylwetki najsłynniejszych rzeszowian i ludzi z Rzeszowem związanych. Dziejom miasta od lokacji na prawie magdeburskim w 1354 roku do pierwszego rozbioru Polski poświęcono pierwszą część wystawy (I sala). W tej części ekspozycji prezentowane są m.in. eksponaty związane z władzą w mieście (m.in. dokumenty, kasa miejska, dzwon ratuszowy) oraz życiem religijnym rzeszowian. Codzienne życie mieszkańców ilustrują zabytki cechowe oraz wyroby rzeszowskich rzemieślników. Uzupełnieniem tej części wystawy są średniowieczne i husarskie zbroje oraz broń biała.
Po pierwszym rozbiorze Polski, w 1772 roku, Rzeszów znalazł się w granicach państwa austriackiego. Ten, ponad stuletni okres historii miasta zajmuje sporą część wystawy (II sala). Dużą grupę eksponatów stanowią tutaj przedmioty nawiązujące do władz austriackich w mieście, m.in. mundur urzędnika austriackiego, monety oraz banknoty austriackie. Okres autonomii galicyjskiej sprzyjał rozwojowi licznych organizacji społecznych i kulturalnych, których odznaki i pamiątki pokazane zostały w tej części ekspozycji. Zaprezentowane są tutaj również pamiątki z powstań narodowych. Znaczny odsetek mieszkańców miasta w tym okresie stanowiła społeczność żydowska, której również poświęcona jest część wystawy. Zobaczyć tam można judaika, czyli przedmioty związane z życiem i religią mojżeszową. Ciekawą aranżację stanowi makieta, wykonana na podstawie planu Wiedemanna, przedstawiająca Rzeszów w drugiej połowie XVIII wieku.
Kolejna część wystawy (III sala) ukazuje losy miasta i jego mieszkańców w latach pierwszej wojny światowej oraz w okresie międzywojennym. Zwiedzający mogą tu zobaczyć m.in. broń i oporządzenie żołnierskie. Ciekawą część ekspozycji stanowią przedmioty związane z osobą rzeszowskiego bohatera okresu „walk o niepodległość i granice”, Lepolda Lisa-Kuli. Okres międzywojenny to czas znacznego rozwoju gospodarczego miasta, ale również rozwoju życia kulturalnego i społecznego. Zaakcentowane jest to poprzez pokazanie pamiątek związanych z ruchem harcerskim, Teatrem „Reduta” czy Towarzystwem Regionalnym Ziemi Rzeszowskiej, a przede wszystkim z rzeszowskimi zakładami przemysłowymi, powstałymi w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Do obecności garnizonu wojskowego w życiu międzywojennego Rzeszowa nawiązują prezentowane pamiątki związane z 20 Pułkiem Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.
Ostatnia część wystawy (IV sala) obejmuje okres drugiej wojny światowej. Prezentowane w tej części wystawy eksponaty odnoszą się do takich zagadnień, jak: wojna obronna 1939 roku, władze okupacyjne, podziemie niepodległościowe, Holocaust. Zobaczyć można m.in. mundur oficera 10 Brygady Kawalerii, dokumenty władz okupacyjnych, dokumenty Armii Krajowej Obwodu Rzeszów. Niemcy opuścili Rzeszów w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, czego symbolem jest strącony z zamkowej wieży orzeł hitlerowski.
Wystawa ma charakter edukacyjny. Ekspozycja uzupełniona jest licznymi planszami przedstawiającymi m.in. fragment dokumentu lokacyjnego z 1354 roku, czy herby rodowe właścicieli miasta. W każdej z sal umieszczone są ponadto kalendaria, zawierające najważniejsze dla miasta wydarzenia oraz informujące o liczbie mieszkańców w poszczególnych okresach historycznych.
Na wystawie „Sześć wieków Rzeszowa” prezentowanych jest kilka wyjątkowo cennych eksponatów, m.in.: Tarcza Legionów, szabla Leopolda Lisa-Kuli czy popiersie Lisa-Kuli z pomnika zniszczone przez hitlerowców w kwietniu 1940 roku.

Skip to content