ULGI

 •  Bilety ulgowe przysługują:
 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. kombatantom;
 4. członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia na Rzecz Historii i Tradycji „Polska Historyczna”, Stowarzyszenia Muzealników Polskich;
 5. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 6. honorowym dawcom krwi;
 7. członkom Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 • Posiadaczom „Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny” przysługuje ulga 50% na zakup biletów wstępu (zwykłych i ulgowych) oraz biletów na zajęcia warsztatowe w gmachu głównym Muzeum oraz jego oddziałach – Muzeum Etnograficznym im. F Kotuli w Rzeszowie i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa.

 

 • Bilety bezpłatne przysługują:
 1. dzieciom do lat 7;
 2. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 3. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 5. przewodnikom PTTK;
 6. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; w przypadku, gdy osoby te odwiedzają obiekty Muzeum, jako opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych itp.
 7. posiadaczom Karty Polaka;
 8. wyróżnionym tytułem „Przyjaciel Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”;
 9. członkom Rady Muzeum Okręgowego w Rzeszowie;
 10. posiadaczom legitymacji ISIC.
 • W szczególnych przypadkach na wniosek zainteresowanych Dyrektor Muzeum Okręgowego Rzeszowie może zwolnić z opłat za wstęp do muzeum.
 • Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do obiektów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie są:
  – legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
  – legitymacje emeryta-rencisty;
  – legitymacje potwierdzające członkostwo w towarzystwach lub stowarzyszeniach
  – legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3-6;
  – zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
  – legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu
  – legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
  – Karta Polaka;
  – dokumenty potwierdzające wiek;
  – inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  – legitymacje honorowego dawcy krwi;
  – ważna Karta Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość;
 • Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolniona z opłaty za wstęp do obiektów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
 • Dniem wolnym od opłat za wstęp na wystawy stałe do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie jest niedziela.
Skip to content